Uw welzijn is ons uitgangspunt. Toch kan er wel eens iets misgaan, of kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan alstublieft weten, wij horen dat graag van u. Dit geldt ook voor uw naasten, kinderen, familie en vrienden die u komen bezoeken. We willen graag van u leren hoe het beter kan. Zo kunnen we problemen in de toekomst met elkaar voorkomen.

Wie kunnen er een klacht indienen?
Bewoners van Zorglandgoed Groot Spriel, wettelijk vertegenwoordigers, gemachtigden, kinderen, naasten, bezoekers en gasten.

Bespreek uw klacht met de Manager Welzijn & Zorg
Als u een klacht heeft, moedigen wij u aan om contact op te nemen met de Manager Welzijn & Zorg. 

Bespreek uw klacht met de directie
Als uw klacht nog niet naar tevredenheid is gehoord en/of opgelost, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact zoekt met de directie van Zorglandgoed Groot Spriel. Arnold en Monique Hoeve kunt u bereiken op telefoon 0341- 820426 en info@zorglandgoedgrootspriel.nl.

Neem contact op met de klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij of zij kan u bovendien helpen met het opstellen van de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig. Hij of zij informeert en adviseert en kan, als u dat wilt, bemiddelen om uw klacht op te lossen. Op basis van een klacht onderzoekt de klachtenfunctionaris onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Ook als u geen verdere actie wilt ondernemen maar alleen met iemand over uw klacht wilt praten, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Zorglandgoed Groot Spriel vindt het belangrijk dat een klacht degelijk en naar tevredenheid wordt opgelost en heeft zich daarom aangesloten bij branchevereniging SPOT. Deze vereniging houdt zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris advies uit, waar de Zorglandgoed Groot Spriel binnen twee weken op zal reageren. U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken op: 035 542 75 17, via e-mail: klacht@verenigingspot.nl of per post: Postbus 5135, 1410 AC Naarden.

Klachtencommissie Wet Zorg en Dwang
Heeft u te maken met een klacht omtrent onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang?
Ons Zorglandgoed is aangesloten bij een WZD-klachtencommissie via onze branchevereniging SPOT.
U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken op: 035 542 75 17, via e-mail: klacht@verenigingspot.nl of per post: Postbus 5135, 1410 AC Naarden.

Neem contact op met de Geschilleninstantie
Mocht uw klacht via de klachtenfunctionaris niet tot een tevreden resultaat hebben geleid dan kunt u tot slot altijd nog uw klacht formeel voorleggen aan de erkende en onafhankelijke Geschilleninstantie Zorggeschil. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Ontvangt u of uw naaste zorg waar u het niet mee eens bent?
Heeft u hierover een vraag of klacht, dan kunt u terecht bij Riet Elshof, onze cliëntenvertrouwenspersoon. Telefoon 0621712850, of mail r.elshof@hetlsr.nl. Of kijk op deze pagina: https://www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl.

Meer informatie
Meer informatie over het indienen en in behandeling nemen van uw klacht kunt u vinden in het klachtenreglement van SPOT.